صفحه اصلی > اخبار > سوالات متداول

آیا می توانم پول را به شما منتقل کنم سپس شما به تامین کننده دیگر پرداخت کنید؟

2022-06-06

س: آیا می توانم پول را به شما منتقل کنم و سپس به تامین کننده دیگر پرداخت کنید؟

A: مطمئنا، خوشحالم که به شما کمک می کنم!