صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

طبقه بندی قطعات الکترونیکی

2022-06-27

برای حفظ ثبات عملیاتی،قطعات الکترونیکیاغلب با یک رزین مصنوعی برای بهبود عایق و محافظت در برابر محیط بسته بندی می شوند. عنصر ممکن است منفعل یا فعال باشد:
اجزای غیرفعال هستندقطعات الکترونیکیکه در هنگام استفاده هیچ گونه سود یا جهتی ندارند. در تجزیه و تحلیل شبکه از آنها به عنوان عناصر الکتریکی یاد می شود.
اجزای فعال هستندقطعات الکترونیکیکه در هنگام استفاده بر خلاف اجزای غیرفعال دارای بهره یا جهت گیری هستند. آنها شامل دستگاه های نیمه هادی و لوله های خلاء هستند.
Texas Instrument Electronic Components Suppliers